Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Név: K2 Kft.

Székhely: 1162 Budapest, Lajos utca 104

Levelezési cím: u.a.

Adószám:HU 13230757-2-42

Képviselő: Horváth Zoltán

Telefonszám: +36 70 454-1111

E-mail: info@tempex.hu

Honlap: https://www.k2kft.hu/

Bankszámlaszám: 11704007-20238506

Fogalmak:

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Vonatkozó jogszabályok

 A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Csak azok a személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik elfogadják a jelen ÁSZF-et, és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához.

Eladót mint a www.K2kft.hu honlap üzemeltetőjét illeti valamennyi annak külső megjelenésével és tartalmával összefüggő szerzői jog, különösen tekintettel az adatbázisokra, logóra, ábrákra.

Vevő köteles betartani a kapcsolódó jogszabályok és a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá nem csorbíthatja az Eladó, vagy bármely más Felhasználó jó hírnevét.

A vásárlás feltétele:

Webáruházunkban a következő adatok megadását követően lehet véglegesíteni a vásárlást:

-email cím

-név

-keresztnév

-telefonszám

A regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni a Vevő. Eladó kizárja bármilyen irányú jogi felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében / más személy adatait felhasználva veszi igénybe szolgáltatásait.

Az érintett tájékoztatása és a hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy az személyes adataihoz, és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintett tájékoztatása a jelen nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, és egyéb eseti tájékoztatással valósul meg, továbbá az érintett a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a K2 Kft. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást nyújt az adatkezelő.

Az adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani. Amennyiben további másolatokat kér, úgy az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/

Bármely érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely helytelen adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) /GDPR 17. cikk/

Bármely érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Hírlevélre történő feliratkozás:

A K2 Kft a Vevő hozzájárulásával kezeli a Vevő által a hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail címet. A hírlevélre való feliratkozás csak a Vevő – jelen tájékoztatás szerinti – adatkezeléséhez való hozzájárulásával valósulhat meg. Az adatkezelés célja: rendszeres hírlevél küldése a Vevő részére. Az adatkezelés időtartama: a hírlevélküldési szolgáltatás nyújtásának időtartama, illetve a hírlevél küldéséről történő leiratkozás időpontja. A hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva lehet leiratkozni. A hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek.